Działalność

Fundacja realizuje swoje cele poprzez rozmaite działania, w tym m.in:

 • planowanie i organizowanie konferencji, szkoleń, sympozjów, warsztatów i seminariów,
 • organizowanie i popieranie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej związanej problemowo z celami Fundacji
 • promocję, organizację i finansowanie wydarzeń i przedsięwzięć z dziedziny kultury i współpracy kulturalnej i artystycznej w kraju i zagranicą
 • promocję, organizację i finansowanie rozwoju oraz wykorzystanie w gospodarce innowacyjności i wynalazczości, w tym w szczególności poprzez praktyczne wykorzystanie i aplikację wyników najnowszych badań, rozwoju, wynalazków, oprogramowania,
 • stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa, a także tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska i pozostałą działalność w zakresie ochrony środowiska,
 • promocję i wsparcie wykorzystania w gospodarce odnawialnych źródeł energii oraz upowszechnianie wiedzy o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii,
 • działalność doradczo-konsultingowa, w tym w szczególności w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich,
 • wspieranie, promocja i wdrażanie nowoczesnych technologii, w tym programów komputerowych oraz technologii informatyczno-komunikacyjnych,
 • prowadzenie działań na rzecz zwiększenia wśród przedsiębiorców wiedzy o zewnętrznych źródłach finansowania oraz poprawy ich dostępności dla przedsiębiorców, w szczególności poprzez prowadzenie szkoleń, wykonywanie ekspertyz oraz świadczenie usług doradczych,
 • promocję wykorzystywania nowoczesnych instrumentów finansowych.
Fundacja świadczy pomoc przy organizacji programów zagranicznych i krajowych, w tym w szczególności programów szkoleniowych.Współpracujemy z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, tak krajowymi, jak i zagranicznymi. Organizujemy i prowadzimy programy aktywnego doradztwa oraz programy wspierające innowacyjność i upowszechnianie nowoczesnych metod działalności gospodarczej, produkcji rolnej  w tym rolnictwa ekologicznego, doradztwa rolniczego.
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2019    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala