FRP ogłasza nabór na stanowiska pracy

Z uwagi na realizowanie od dnia 1 lipca 2013r. przez Fundację Rozwoju Podhala projektu pn. „Wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci współpracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:
 
Specjalista ds. promocji
 

Rodzaj pracy: zadaniowy (ok. 8 h dziennie) 
Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Czas trwania umowy: 16 miesięcy
Min. doświadczenie: 1 rok
Min. wykształcenie: wyższe
 
Wymagania:

- biegła znajomość pakietu MS Office, 
- znajomość narzędzi i technik marketingowych, 
- doskonałe umiejętności planowania i organizacji pracy, 
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- prawo jazdy kategorii B,
- doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności z EFRR,
- komunikatywność, operatywność i dynamizm w działaniu, swoboda w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz wysoka kultura osobista. 
 
Zakres obowiązków:

- opracowanie planu promocji projektu;
- opracowanie harmonogramów działań promocyjnych;
- koordynacja kampanii promującej projekt;
- uczestnictwo w przygotowaniach publikacji;
- opracowywanie informacji zamieszczanych na platformie internetowej;
- nadzór nad prawidłowym stosowaniem w projekcie zapisów art. 8 i 9  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz przestrzeganie zasad zawartych w Podręczniku dla beneficjenta. Promocja i informacja projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;                     
- pomoc w opracowaniu projektu materiałów promocyjnych;
- koordynacja działań promocyjnych, w tym dystrybucja materiałów promocyjnych;
- kontakt z mediami (prasa, itp.) w celu zamieszenia ogłoszeń promocyjno – informacyjnych projektu;
- kontakt z podwykonawcami w zakresie materiałów promocyjnych;
- wypełnianie innych zadań zleconych przez Kierownika projektu.

Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego (zwierającego dopisek, w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)) do dnia 15 czerwca 2013 na adresbiuro@fundacja.podhale.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 
Specjalista ds. kontaktów międzynarodowych i logistyki

Rodzaj pracy: zadaniowy (ok. 4 h dziennie)
Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Czas trwania umowy: 16 miesięcy
Min. doświadczenie: 1 rok
Min. wykształcenie: wyższe, preferowane stosunki międzynarodowe, logistyka, PR

Wymagania:

- doskonałe umiejętności planowania i organizacji pracy, 
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- prawo jazdy kategorii B,
- doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności z EFRR,
- komunikatywność, operatywność i dynamizm w działaniu, swoboda w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz wysoka kultura osobista. 
 
Zakres obowiązków:

- bieżący kontakt z partnerami krajowymi i zagranicznymi i koordynacja współpracy;
- organizacja logistyczna konferencji, kontraktacja wykładowców, organizacja wizyt studyjnych; 
- zapewnienie bieżących kontaktów pomiędzy partnerami;
- uzgodnienie z partnerami programu harmonogramu wizyt oraz opieka nad osobami uczestniczącymi w wizytach;
- koordynacja działań logistycznych (organizacja szkoleń, konferencji, zapewnienie sal szkoleniowych, organizacja noclegów,  zapewnienie wyżywienia i materiałów szkoleniowych uczestnikom projektu);
- obsługa organizacyjna konferencji, spotkań;
- administrowanie bazami danych dokumentów w ramach projektu;
- pomoc w opracowaniu założeń merytorycznych projektu;
- koordynowanie działalności sieci współpracy;
- współpraca w zakresie przygotowania sprawozdania częściowego oraz końcowego z realizacji projektu w zakresie tematyki przydzielonych zadań;
- wypełnianie innych zadań zleconych przez Kierownika projektu.
 
Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego (zwierającego dopisek, w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)) do dnia 15 czerwca 2013 na adresbiuro@fundacja.podhale.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 
Specjalista ds. rozwiązań IT

Rodzaj pracy: zadaniowy (ok. 8 h dziennie) 
Rodzaj umowy: umowa o dzieło
Czas trwania umowy: 16 miesięcy
Min. doświadczenie: 1 rok
Min. wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki ścisłe (informatyka, logistyka).
 
Wymagania:

- znajomość branży IT (w szczególności w zakresie technologii sieciowych),
- doskonałe umiejętności planowania i organizacji pracy, 
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra znajomość języka angielskiego,
-  prawo jazdy kategorii B,
- doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności z EFRR,
- komunikatywność, operatywność i dynamizm w działaniu, swoboda w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz wysoka kultura osobista. 
 
Zakres obowiązków:

- współpraca z członkami zespołu projektowego w zakresie kwestii merytorycznych w projekcie, zmierzającej do przygotowania platformy internetowej;
- budowa pozycji marketingowej projektu; 
- zamieszczanie informacji na stronie Fundacji;
- opracowywanie koncepcji oraz zasad funkcjonowania platformy oraz regularny kontakt z wykonawcą;
- nadzór i bieżące monitorowanie postępów w zakresie tworzenia platformy Internetowej jak i ocena rezultatów;
- sporządzanie sprawozdań z postępów prac nad platformą; 
- wypełnianie innych zadań zleconych przez Kierownika projektu.

Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego (zwierającego dopisek, w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)) do dnia 15 czerwca 2013 na adres: biuro@fundacja.podhale.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2018    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala