Ogłoszenie na stanowisko koordynatora ds ekspertyz

Fundacja Rozwoju Podhala zaprasza do składania aplikacji na koordynatora ds. ekspertyz w ramach projektu KSOW. 


Projekt pt. WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności
 
Zapytanie ofertowe nr 3/KŁŻ/2018 w ramach umowy nr KSOW/2/2018/038
 
04.06.2018
                                                                                                                                                 data
FUNDACJA ROZWOJU PODHALA
Kazimierza Chałupnika 12E/8
31-464 Kraków
KRS: 0000411665
NIP:9452167370 ; Regon: 122511884
http://fundacja.podhale.pl/ 
E-mail:  iob@fundacja.podhale.pl
Osoba do kontaktu: Konrad Kosierkiewicz
Dane identyfikacyjne Zamawiającego
 
ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O PRZEDSTAWIENIE OFERTY NA:
Usługę  organizacji realizacji zadania pt. Ekspertyzy dla potrzeb Kampanii w ramach Kampanii medialnej “Wiedz i Mądrze Jedz”
 
A) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa dotyczy organizowanie zadania pt. Ekspertyzy dla potrzeb Kampanii w ramach Kampanii medialnej “Wiedz i Mądrze Jedz’ tj.
 1. Zarządzanie, nadzór i koordynowanie prac  zespołu Fundacji oraz wykonawców  (ekspertów) w zakresie przygotowania, ustalenie treści, zatwierdzania, edycji, publikowania i promocji 10 ekspertyz wg. tematów opisanych w Zał nr 1.
 2. Koordynacja, nadzór i współpraca z wykonawcą usługi  - prac edytorskich oraz adaptacja zawartości merytorycznej ekspertyz dla potrzeb różnych grup docelowych Kampanii, w tym przygotowanie zawartości do publikacji w internecie
 3. współpraca z koordynatorami pozostałych elementów Kampanii, tzn. “Promocja i informacja w internecie” oraz “Filmy i spoty informacyjno-promocyjne” w celu zapewnienia spójności  całej Kampanii
 4. Inne działanie wynikających z Kampanii
Termin wykonania usługi:
Okres od podpisania umowy do 31.10.2018
Opis celów i założeń Kampanii (załącznik nr 1)
 
 
B) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Osoba prawna lub fizyczna
 
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: zaświadczenie ze stosownego rejestru.
 
Skończenie co najmniej studia magisterskie
 
Sposób dokonywania oceny spełnienie warunku: stosowne zaświadczenie/dokumentacja
 
 
C) KRYTERIA OCEN OFERT – WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NASTĄPI W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:
Oferty powinny zawierać:
 
 1. Cenę całościową usługi brutto w złotych polskich, w rozbiciu na wynagrodzenie miesięczne [C]
 2. Znajomość tematyki żywności lokalnej oraz tzw. Systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności [E]
 3. Doświadczenie we współpracy z rolnikami i producentami żywności, instytucjami zaangażowanymi w rozwój terenów wiejskich oraz ekspertami i realizacji projektów [D]
 
Cena oferty brutto: 60%
Znajomość tematyki: 20%
Doświadczenie we współpracy z producentami żywności/instytucjami działającymi na rzecz rozwoju wsi: 20%
 
 
D) OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
1. Cena oferty brutto [C],: 60%
2. Znajomość tematyki Kampanii [E]: 20%
3. Doświadczenie we współpracy z rolnikami oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju wsi [D]: 20%
 
Ad 1) Ocena ofert w kryterium cena [C]: Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonana wg. wzoru:
 
Cena (60%): liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 60 wg. wzoru:
 
C=(Cmin/Cb) x 60
Gdzie:
C – liczba punktów ofert wynikających z kryterium ceny
Cmin – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do pozyskania – 60 pkt. Przez cenę oferty rozumie się cenę brutto za całość usługi.
 
Ad 2) Ocena ofert w kryterium [E]: Znajomość tematyki Kampanii
 
Ocena znajomości tematyki zostanie dokonana zgodnie z zasadą:
- jeśli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające znajomość tematyki w formie co najmniej 10 dokumentów (opracowania, zaświadczenie udziału w projektach, listy referencyjne i inne) – otrzyma 20 pkt
- jeśli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające co najmniej 1 a nie więcej niż 10 dokumentów (opracowania, zaświadczenie udziału w projektach, listy referencyjne i inne) – otrzyma 10 pkt
- jeśli wykonawca nie przedstawi ww. dokumentacji – otrzyma 0 pkt
 
Maksymalna liczba punktów do pozyskania – 20 pkt
 
Ad 3) Ocena ofert w kryterium [D]:  Doświadczenie we współpracy z rolnikami oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju wsi oraz w pracy z ekspertami i w realizacji projektów
 
Doświadczenie  oferenta  zostanie dokonana zgodnie z zasadą:
- cv zawodowe– powyżej  7 lat doświadczenia w realizacji inicjatyw, projektów i programów, polegających na współpracy z producentami żywności oraz instytucjami działającymi i ekspertami na rzecz rozwoju wsi (w szczególności systemy Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności) – 20 pkt
- cv zawodowe–od 1 do 6 lat  doświadczenia w realizacji inicjatyw, projektów i programów, polegających na współpracy z producentami żywności oraz instytucjami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju wsi (w szczególności systemy Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności) – od 5 do 10 lat– 10  pkt
- jeśli wykonawca nie przedstawi ww. dokumentacji – otrzyma 0 pkt
 
Maksymalna liczba punktów do pozyskania – 20 pkt
 
Ogólna liczba punktów przyznane badanej ofercie = C+E+D
 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, wyżej w rankingu będzie podmiot, który wskazał niższą cenę. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przestawia taki sam bilans wskazanych kryteriów, o wyborze decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 
 
E) INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytana ofertowego:
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, wskazanych  w pkt b) zapytania
3) oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert
4) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Oferty nie mogą być składane przez spółki lub osoby powiązane kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym.
 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi o zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegających na;
 
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z Wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktyczny, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowią załącznik nr 2 do formularza oferty
 
F) TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert upływa w dniu  13.06.2018
do godziny 18.00
 
G) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okres od dnia podpisania umowy do 31.10.2018
 
h) ofertę należy złożyć w:
                                                                                                                                                 data
FUNDACJA ROZWOJU PODHALA
Kazimierza Chałupnika 12E/8
31-464 Kraków
E-mail: iob@fundacja.podhale.pl
 
i) Akceptowalne formy składania ofert:
Elektronicznie na adres biura Zamawiającego, tzn iob@fundacja.podhale.pl lub w postaci pisemnej na adres pocztowy (FRP ul. Kazimierza Chałupnika 12E/8, 31-464 Kraków), w zamkniętej kopercie opisanej przez: dane Zamawiającego (nazwa i adres) oraz dane składającego ofertę (imię i nazwisko/nazwa, adres). Decyduje data wpływu.
 
j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
 • dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres)
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia oraz oświadczenie spełnienia warunków udziału)
 • Wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT
 • Dokumentacja dot. znajomości tematyki kampanii, jeśli dotyczy
 • Dokumentacja dot. doświadczenia w formie CV zawodowego
 • Termin ważności oferty
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówka, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp. Ofert muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
k)  Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.
l) Termin ważności oferty wynosi 60 dni liczone od dnia upływu terminu składania ofert, z możliwością przedłużenia o kolejne 60 dni po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy/Wykonawców.
m) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans wskazanych kryteriów, o wyborze decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
n) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
o) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane w całości lub w części
p) Warunki zmiany umowy:
 • Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy z Wykonawcą/Wykonawcami z przyczyn od siebie niezależnych, tj. z uwagi na zmianę przez organizatora terminów i miejsca organizacji imprez lokalnych oraz z innych przyczyn niemożliwych do przewidzenia na obecnym etapie.
 • Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy z innych przyczyn trudnych o przewidzenia na obecnym etapie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczonych usług.
 • Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
 • Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczności ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
 • Tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie koszty beneficjenta lub
 • Danego zadania jest uzależnione o wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
 
q) Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy bez wyboru żadnych ofert.
 
WAŻNE:
Pytania dotyczące niniejszego zapytania powinny być zgłaszane mailowo na adres Zamawiającego – iob@fundacja.podhale.pl
Odpowiedzi będą udzielane drogą mailową w ciągu 48 godzin.
 
 
 
 
 
 
 
Podpis Zamawiającego/osoby upoważnionej
 
 
 
                                                                            
Załącznik Nr 1
do Zapytania ofertowego nr 3/KŁŻ/2018 z dnia 04.06.2018
KAMPANIA „WIEDZ I MĄDRZE JEDZ” – Zadanie „EKSPERTYZY DLA POTRZEB KAMPANII” wg. opisu wniosku o dofinansowanie operacji
 
ZAKRES CZYNNOŚCI USŁUGODAWCY.
 
Usługodawca jest odpowiedzialny za realizację całości zadania “Ekspertyzy dla potrzeb Kampanii” od strony organizacyjnej i merytorycznej, w tym
 • zarządzanie, nadzór i koordynowanie prac  zespołu Fundacji oraz wykonawców  (ekspertów) w zakresie przygotowania, ustalenia treści, zatwierdzania, edycji, publikowania i promocji 10 ekspertyz wg. tematów opisanych niżej;
 • koordynacja, nadzór i współpraca z wykonawcą usługi  - prac edytorskich oraz adaptacja zawartości merytorycznej ekspertyz dla potrzeb różnych grup docelowych Kampanii, w tym przygotowanie zawartości do publikacji w internecine
 • współpraca z koordynatorami pozostałych elementów Kampanii, tzn. “Promocja i informacja w internecie” oraz “Filmy i spoty informacyjno-promocyjne” w celu zapewnienia spójności  całej Kampanii
 • inne działanie wynikających z Kampanii
 
Usługodawca działa jako członek zespołu projektowego Zamawiającego, przyczyniając się do realizacji Kampanii zgodnie z opisem oraz parametrami merytorycznymi i technicznymi, które są podane niżej.
 
 
 
OPIS KAMPANII (operacji)
Celem operacji to przygotowanie i zrealizowanie OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII MEDIALNEJ pod hasłem WIEDZ I MĄDRZE JEDZ propagującą korzyści dla małych producentów żywności (głównie na terenach wiejskich), dla konsumentów (głównie miejskich) oraz organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, wynikające z organizowania i partycypowania w tzw. systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności (KŁŻ) opartych na sprzedaży bezpośredniej (w tym m. in. w oparciu o Rolniczy Handel Detaliczny). Kampania będzie zrealizowana za pośrednictwem przygotowanie cykl filmów, które będą emitowane w ogólnopolskiej telewizji i internecie jako podstawy do działań informacyjno-promocyjnych.
Kampania ma zwrócić uwagę na szansę – zarówno konsumentom jak i rolnikom oraz organizatorów lokalnych systemów żywnościowych - wynikającą z tego, że mamy w kraju ponad 1,4 milionów gospodarstw rolnych, w większości małe, produkujące na własne potrzeby. Nasz kraj ma zatem spore, jak dotychczas, nie dostatecznie wykorzystane możliwości produkcji rolnej, które idealnie nadaje się dla rozwoju systemów KŁŻ, które opierają się na sprzedaży bezpośredniej. 
Kampania będzie przygotowana i realizowana w formie kampanii medialnej, realizowanej za pośrednictwem telewizji oraz internetu, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Kampania to realizacja 2 celów szczegółowych:
1. OGLĄDALNOŚĆ. Dotrzemy bezpośrednio z przekazem Kampanii do co najmniej 200 tyś odbiorców poprzez telewizję ogólnopolską oraz do co kolejne 200 tyś osób przy wzmocnieniu kampanii internetowej (strona internetowa, odbiorcy fanpage’a, profilów partnerów i współpracujących organizacji). Emisja w sobotę rano z powtórkę w poniedziałek w godzinach po południowych lub inne wskazane przez Redakcję, które zapewni wymaganą oglądalność, - 40 emisji (2x10 –film i 4x5 spot
2. UDZIAŁ ZAINTERESOWANYCH. Jako część Kampanii, będziemy prowadzić ankietę on-line i rejestrować zainteresowanych producentów, konsumentów, organizatorów oraz interesariuszy rozwoju systemów KŁŻ w Polsce. Za pośrednictwem ankiety oraz innego feedback zgromadzimy opinię i analizy nt możliwości, barier, uwarunkowań z perspektywy grup docelowych.
 
GRUPA DOCELOWA
 1. Rolnicy i producenci żywności którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypacją w systemach KŁŻ opartych na tzw. Sprzedaży bezpośredniej
 2. Konsumenci, którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypowaniem w rozwiązaniach systemów KŁŻ opartych na tzw. Sprzedaży bezpośredniej. 
 3. Organizatorzy lub potencjalni organizatorzy systemów KŁŻ
 4. Interesariusze w kraju i zagranicą zaangażowani w diagnozowaniu i pokonywaniu barier dla rozwoju systemów KŁŻ.
 
PARAMETRY EKSPERTYZ
Zawartość merytoryczna ekspertyz będzie wykorzystana zarówno w kampanii w ogólnopolskiej telewizji jak i w kampanii internetowej, które stanowią podstawę operacji. Treści będą w różnej formie publikowane i będą aktualizowane w trakcie trwania Kampanii.
 
Każda z ekspertyz objętościowo będzie liczyła co najmniej 20 stron tekstu, w tym grafika oraz zawierała streszczenie napisane językiem dostępnym.
Konspekty ekspertyz przedstawiamy poniżej:
 1. AKTUALNY STAN I ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ W POLSCE DLA POTRZEB KAMPANII
 2. Streszczenie
 3. Jakie przepisy i regulacje prawne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju systemów KŁŻ w Polsce?  Krajowe vs. UE przepisy i regulacje. Wskazanie wzorców i przykładów oraz rozwiązań prawnych stosowanych poza Polską
 4. Jakie zmiany nastąpiły w przepisach w ostatnich latach w Polsce? Jaki jest stan prawny na dziś? Przykłady, wzorce zastosowań
 5. Jak zorganizować produkcję na małą skalę w świetle zmian prawnych regulujących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny oraz inne formy wprowadzania w obrót produkty spożywcze bezpośrednio przez producenta. Wzorce, przykłady.
 6. Rozwiązania prawne z punktu widzenia producenta i konsumenta. Przykłady, źródła i wzorce.
 7. Aspekty organizacyjne i finansowe
 8. Wnioski i zalecenia
 9. Bibliografia
 
 1. PRZEGLĄD NAJCIEKAWSZYCH INICJATYW KŁŻ W POLSCE DLA POTRZEB KAMPANII
 2. Streszczenie
 3. Opis najciekawszych przykładów systemów KŁŻ w kraju (w tym też uzasadnienie). Wskazanie wzorców i przykładów.
 4. Opierając się na przykładach, opisanie jakie są możliwe rozwiązania do powielenia w Polsce na dziś i jutro. Przykłady i wzorce.
 5. Jakie są bariery i możliwości dla replikacji i upowszechniania rozwiązań funkcjonujących w Polsce.
 6. Aspekty prawne, organizacyjne i finansowe.
 7. Wnioski i zalecenia
 8. Bibliografia
 
 1. EKO-TECHNOLOGIE DLA KŁŻ DLA POTRZEB KAMPANII (WYZWANIA I ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA EKO-TECHNOLOGII W SYSTEMACH KŁŻ W POLSCE, W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ I PRAKTYKI ZAGRANICĄ).
 2. Streszczenie
 3. Czym są eko-technologie i jakie są ich zastosowania w rozwijaniu systemów KŁŻ zagranicą i w Polsce?  Wskazanie wzorców i przykładów.
 4. Na czym polegają systemy zamknięte (closed loop)?
 5. Jakie są najważniejsze innowacje w zakresie zapewniania wody, energii i rozwiązań sanitarnych oraz gospodarki odpadami w kontekście systemów KŁŻ? jakie są możliwe rozwiązania na dziś i jutro? Przykłady i wzorce.
 6. Jaki rozwiązania eko-technologiczne są dostępne w Polsce? Przykłady, źródła i wzorce
 7. Aspekty prawne, organizacyjne i finansowe
 8. Wnioski i zalecenia
 9. Bibliografia
 
 1. BARIERY I SZANSE DLA ROZWOJU SYSTEMÓW KŁŻ DLA POTRZEB KAMPANII [W ODNIESIENIU RÓWNIEŻ DO DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH]
 2. Streszczenie
 3. czym są systemy KŁŻ i dlaczego są dzisiaj przedmiotem narastającego zainteresowania w Europie i poza nią. Jakie są korzyści? Wskazanie wzorców i przykładów.
 4. jakie są bariery dla rozwoju systemów KŁŻ poza Polską?  Jak są one pokonywane? Przykłady i rozwiązania.
 5. na ile te bariery istnieją w Polsce? Czy są inne specyficzne bariery i uwarunkowania w Polsce dla rozwoju systemów KŁŻ?
 6. na czym polega potencjalna przewaga konkurencyjna systemów KŁŻ w Polsce.
 7. Aspekty prawne, organizacyjne i finansowe
 8. Wnioski i zalecenia
 9. Bibliografia
 
 1. RECENZJE  WYPRODUKOWANYCH FILMÓW ORAZ MATERIAŁÓW DLA INTERNETU.
 2. Recenzje 10 filmów wyprodukowanych dla potrzeb emisji w TVP3
 3. Recenzje streszczeń 9 ekspertyz na potrzeby wykorzystania materiału na dedykowane strony w kampanii internetowej
 4. Dodatkowe wzorce, przykłady z kraju i zagranicy
 5. Wnioski i zalecenia
 6. Bibliografia
 
 1. POTENCJAŁ I ROLA LGD W PROPAGOWANIU SYSTEMÓW KŁŻ DLA POTRZEB KAMPANII
 2. Streszczenie
 3. Czym są LGD i jakich ich była rola w propagowaniu systemów KŁŻ i produktów lokalnych w minionym okresie PROW?
 4. Jaka jest i może być ich rola w obecnym okresie PROW?
 5. Jakie są ograniczenia i bariery? Jak je można przezwyciężyć?
 6. Przykłady, wzorce i dobre praktyki z kraju i zagranicy.
 7. Aspekty prawne, organizacyjne i finansowe.
 8. Wnioski i zalecenia
 9. Bibliografia
 
 1. POTENCJAŁ I ROLA SYSTEMU DORADZTWA ROLNICZEGO W PROPAGOWANIU SYSTEMÓW KŁŻ DLA POTRZEB KAMPANII
 2. Streszczenie
 3. Opis systemu doradztwa rolniczego i jego roli w propagowaniu rolników uczestniczących w systemach KŁŻ
 4. Jakie mogą być konsekwencje reformy i reorganizacji systemu doradztwa rolniczego w Polsce i w UE dla rozwoju systemów KŁŻ?
 5. Jakie są ograniczenia i bariery? Jak je można przezwyciężyć?
 6. Przykłady, wzorce i dobre praktyki z kraju i zagranicy.
 7. Aspekty prawne, organizacyjne i finansowe.
 8. Wnioski i zalecenia
 9. Bibliografia
 
 1. PRZEGLĄD INSPIRUJĄCYCH PRZYKŁADÓW SYSTEMÓW KŁŻ Z INNYCH KRAJÓW UE.
 2. Streszczenie
 3. Opis najciekawszych przykładów systemów KŁŻ zagranicą (w tym też uzasadnienie). Wskazanie wzorców i przykładów.
 4. Opierając się na przykładach, opisanie jakie są możliwe rozwiązania do wprowadzenia w Polsce na dziś i jutro. Przykłady i wzorce.
 5. Jakie są bariery i możliwości zastosowania zagranicznych rozwiązań w Polsce.
 6. Aspekty prawne, organizacyjne i finansowe.
 7. Wnioski i zalecenia
 8. Bibliografia
 
 1. INNOWACJE FINANSOWE DLA SYSTEMÓW KŁŻ DLA POTRZEB KAMPANII
 2. Streszczenie
 3. Na czym polegają wyzwania w zakresie finansowania systemów KŁŻ oraz ich uczestników zagranicą i w Polsce.  Wskazanie wzorców i przykładów.
 4. Jakie są najważniejsze innowacje finansowe – FinTech itp.? jakie są możliwe rozwiązania na dziś i jutro? Przykłady i wzorce.
 5. Jaki rozwiązania finansowe są dostępne w Polsce? Przykłady, źródła i wzorce.
 6. Aspekty prawne, organizacyjne i podatkowe.
 7. Wnioski i zalecenia
 8. Bibliografia
 
 1. INNOWACJI INFORMATYCZNE DLA SYSTEMÓW KŁŻ DLA POTRZEB KAMPANII [CZYLI WYZWANIA I ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII IT ORAZ INTERNETU W PROPAGOWANIU SYSTEMÓW KŁŻ ORAZ KANAŁÓW DYSTRYBUCJI]
 2. Streszczenie
 3. Dlaczego rozwiązania IT mają kluczowe znaczenie dla skalowania systemów KŁŻ zagranicą i w Polsce?  Wskazanie wzorców i przykładów.
 4. Jakie są najważniejsze innowacje w zakresie IT w kontekście systemów KŁŻ? jakie są możliwe rozwiązania na dziś i jutro? Przykłady, źródła i wzorce.
 5. Czy rozwiązania Block-Chain stanowią szansę czy zagrożenie?
 6. Aspekty prawne, organizacyjne i finansowe
 7. Wnioski i zalecenia
 8. Bibliografia
 
 
 
 
 
 Projekt pt. WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności- Zapytanie ofertowe nr 3/KŁŻ/2018 w ramach umowy nr KSOW/2/2018/038
 
Zamawiający: FUNDACJA ROZWOJU PODHALA
                                                                           
Załącznik Nr 2
do Zapytania ofertowego nr 3/KŁŻ/2018 z dnia 04.06.2018
 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Imię, Nazwisko/Nazwa Oferenta
 
 
Adres
 
 
 
Telefon/email
 
 
 
 
W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/KŁŻ/2018 z dnia 04.06.2018 r., oświadczam(y), że nie jestem(śmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
 1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,  opieki lub kurateli;
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 
....................................................
/czytelny/-e p odpis/-y osoby/osób upoważnionej/-ych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/pieczęć

Projekt pt. WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności- Zapytanie ofertowe nr 3/KŁŻ/2018 w ramach umowy nr KSOW/2/2018/038
 
Zamawiający: FUNDACJA ROZWOJU PODHALA
                                                                           
Załącznik Nr 3
do Zapytania Ofertowego nr 3/KŁŻ/2018 z dnia 04.06.2018
 
            FORMULARZ OFERTOWY
 
FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
 
…………………………………………..
Miejscowość, data
 
Imię, Nazwisko/Nazwa Oferenta oraz nr NIP:
 
 
Adres:
 
 
Telefon oraz email kontaktowy:
 
 
 
FUNDACJA ROZWOJU PODHALA
Kazimierza Chałupnika 12E/8
31-464 Kraków
                                  
W nawiązaniu do Zapytania ofertowym nr 3/KŁŻ/2018  z dnia 04.06.2018 Fundacji Rozwoju Podhala oferuję  wykonanie przedmiotu zapytania:
 
 
Oświadczam, że:
 
 1. Jestem
Osobą fizyczną/Osobą prawną*
 1. Mam skończone co najmniej studia magisterskie
TAK/NIE*
*Nie potrzebne skreślić
 
 
 
 
OFERTA CENOWA (C)
 
 
 
Usługa organizacji realizacji zadania pt. Ekspertyzy dla potrzeb Kampanii w ramach Kampanii medialnej “Wiedz i Mądrze Jedz”
 
Termin wykonania usługi
 
Od dnia podpisania umowy do 31.10.2018
WARTOŚĆ OFERTY NETTO (w przypadku działalności gospodarczej)
 
 
WARTOŚĆ PODATKU VAT (w przypadku działalności gospodarczej)
 
 
 
WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO
(liczbowo i słownie):
 
 
 
 
UWAGA! CENY – ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU.
Cena obejmuje wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile wynika to z odrębnych przepisów) i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, należnych podatków – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 
 
ZNAJOMOŚĆ TEMATYKI KAMPANII[E]
 
Znajomość tematyki Kampanii - krótki opis (nie więcej niż 1 strona)
 (dokumentacja - załącznik)
 
 
 
 
 
 
 
DOŚWIADCZENIE WSPÓŁPRACY Z ROLNIKAMI I PRODUCENTAMI ŻYWNOŚCI ORAZ INSTYTUCJAMI ZAANGAŻOWANYMI W ROZWÓJ TERENÓW WIEJSKICH I EKSPERTAMI I PROJEKTAMI [D]
 
Doświadczenie  –  krótki opis (nie więcej niż 1 strona)
 (CV zawodowe  - załącznik)
 
 
 
 
 
 
 
 1. Oświadczam, że oferuję wykonanie zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym.
 2. Oświadczam, że akceptuję warunki określone w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich uwag. Jednocześnie oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny przedmiotu zamówienia.
 3. Oświadczam, ze przekażę prawa autorskie zamawiającemu do użytkowania materiałów wykonanych w ramach niniejszego zlecenia
 
 
 
Termin ważności niniejszej oferty wynosi: 60 dni
 
 
 
................................................................                  ..................................................................
Miejscowość, data                                                 podpis składającego odpowiedź na zapytanie ofertowe
 
 
 
 
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2018    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala