Ogłoszenie na świadczenie usług księgowych i rozliczeń

Fundacja Rozwoju Podhala zaprasza do składania ofert na usługi księgowości i rozliczeń Projektu
Projekt pt. WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności
 
Zapytanie ofertowe nr 5/KŁŻ/2018 w ramach umowy nr KSOW/2/2018/038
 
15.06.2018
                                                                                                                                                 data
FUNDACJA ROZWOJU PODHALA
Kazimierza Chałupnika 12E/8
31-464 Kraków
KRS: 0000411665
NIP:9452167370 ; Regon: 122511884
http://fundacja.podhale.pl/ 
E-mail:  iob@fundacja.podhale.pl
Osoba do kontaktu: Konrad Kosierkiewicz
Dane identyfikacyjne Zamawiającego
 
ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O PRZEDSTAWIENIE OFERTY NA:
Usługę  organizacji realizacji zadania pt. Obsługa księgowo-rozliczeniowa operacji “Wiedz i Mądrze Jedz...”
 
A) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa dotyczy usługi rozliczeniowo-księgowej dla operacji “Wiedz i Mądrze Jedz...”, w szczególności:
 1. Usługi księgowe, wykonywanie płatności,
 2. Rozliczanie i raportowanie finansowe operacji, w tym weryfikacja umów i rozliczeń z usługobiorcami,
 3. Przygotowywanie umów oraz innych czynności administracyjnych związanych z realizacją Operacji (wsparcie dla kierownika projektu oraz koordynatorów zadań)
 4. Nadzorowanie wykonanie budżetu Operacji,
 5. Kontrolowanie kwalifikowalności kosztów oraz ich zgodność z regulaminem KSOW
 6. Koordynacja kontaktu z opiekunem projektu.
 7. Przygotowanie finalnego raportu finansowego dla operacji.
 8. Inne działania rozliczeniowo-finansowe wynikających z potrzeb realizacji operacji.  
Termin wykonania usługi:
Okres od podpisania umowy do 31.10.2018
Opis celów i założeń Kampanii (załącznik nr 1)
 
 
B) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Osoba prawna lub fizyczna
 
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: zaświadczenie ze stosownego rejestru.
 
Skończenie co najmniej studia magisterskie
 
Sposób dokonywania oceny spełnienie warunku: stosowne zaświadczenie/dokumentacja
 
 
C) KRYTERIA OCEN OFERT – WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NASTĄPI W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:
Oferty powinny zawierać:
 
 1. Cenę całościową usługi brutto w złotych polskich, w rozbiciu na wynagrodzenie miesięczne [C]
 2. Doświadczenie w obsłudze finansowej projektów [D]
 
Cena oferty brutto: 70%
Doświadczenie w obsłudze finansowej projektów: 30%
 
 
D) OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
1. Cena oferty brutto [C],: 70%
2. Doświadczenie w obsłudze finansowej projektów:  [D]: 30%
 
Ad 1) Ocena ofert w kryterium cena [C]: Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonana wg. wzoru:
 
Cena (70%): liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 70 wg. wzoru:
 
C=(Cmin/Cb) x 70
Gdzie:
C – liczba punktów ofert wynikających z kryterium ceny
Cmin – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do pozyskania – 70 pkt. Przez cenę oferty rozumie się cenę brutto za całość usługi.
 
Ad 2) Ocena ofert w kryterium [D]: Doświadczenie w obsłudze finansowej projektów
 
Ocena doświadczenia w obsłudze finansowej projektów zostanie dokonana zgodnie z zasadą:
- jeśli wykonawca potwierdzi zrealizowanych co najmniej 5 usług obsługi finansowej projektów w formie co najmniej 5 dokumentów (opracowania, zaświadczenie udziału w projektach, listy referencyjne i inne) – otrzyma 30 pkt
-jeśli wykonawca potwierdzi zrealizowanych co najmniej 1 usługę, a nie więcej niż 5 obsługi finansowej projektów w formie dokumentów (opracowania, zaświadczenie udziału w projektach, listy referencyjne i inne) – otrzyma 10 pkt
- jeśli wykonawca nie przedstawi ww. dokumentacji – otrzyma 0 pkt
 
Maksymalna liczba punktów do pozyskania – 30 pkt
 
 
Ogólna liczba punktów przyznane badanej ofercie = C+D
 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, wyżej w rankingu będzie podmiot, który wskazał niższą cenę. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przestawia taki sam bilans wskazanych kryteriów, o wyborze decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 
 
E) INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytana ofertowego:
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, wskazanych  w pkt b) zapytania
3) oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert
4) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Oferty nie mogą być składane przez spółki lub osoby powiązane kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym.
 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi o zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegających na;
 
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z Wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktyczny, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowią załącznik nr 2 do formularza oferty
 
F) TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert upływa w dniu  27.06.2018
do godziny 18.00
 
G) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okres od dnia podpisania umowy do 31.10.2018
 
h) ofertę należy złożyć w:
                                                                                                                                                 data
FUNDACJA ROZWOJU PODHALA
Kazimierza Chałupnika 12E/8
31-464 Kraków
E-mail: iob@fundacja.podhale.pl
 
i) Akceptowalne formy składania ofert:
Elektronicznie na adres biura Zamawiającego, tzn iob@fundacja.podhale.pl lub w postaci pisemnej na adres Zamawiającego (FRP ul. Kazimierza Chałupnika 12E/8, 31-464 Kraków), w zamkniętej kopercie opisanej przez: dane Zamawiającego (nazwa i adres) oraz dane składającego ofertę (imię i nazwisko/nazwa, adres). Decyduje data wpływu.
 
j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
 • dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres)
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia oraz oświadczenie spełnienia warunków udziału)
 • Wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT
 • Dokumentacja dot. zrealizowanych projektów, jeśli dotyczy
 • Termin ważności oferty
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówka, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp. Ofert muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
k)  Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.
l) Termin ważności oferty wynosi 60 dni liczone od dnia upływu terminu składania ofert, z możliwością przedłużenia o kolejne 60 dni po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy/Wykonawców.
m) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans wskazanych kryteriów, o wyborze decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
n) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
o) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane w całości lub w części
p) Warunki zmiany umowy:
 • Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy z Wykonawcą/Wykonawcami z przyczyn od siebie niezależnych, tj. z uwagi na zmianę przez organizatora terminów i miejsca organizacji imprez lokalnych oraz z innych przyczyn niemożliwych do przewidzenia na obecnym etapie.
 • Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy z innych przyczyn trudnych o przewidzenia na obecnym etapie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczonych usług.
 • Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
 • Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczności ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
 • Tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie koszty beneficjenta lub
 • Danego zadania jest uzależnione o wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
 
q) Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy bez wyboru żadnych ofert.
 
WAŻNE:
Pytania dotyczące niniejszego zapytania powinny być zgłaszane mailowo na adres Zamawiającego – iob@fundacja.podhale.pl
Odpowiedzi będą udzielane drogą mailową w ciągu 48 godzin.
 
 
 
 
 
 
 
Podpis Zamawiającego/osoby upoważnionej
 
 
 
                                                                            
Załącznik Nr 1
do Zapytania ofertowego nr 5/KŁŻ/2018 z dnia 04.06.2018
KAMPANIA „WIEDZ I MĄDRZE JEDZ” – Zadanie „EKSPERTYZY DLA POTRZEB KAMPANII” wg. opisu wniosku o dofinansowanie operacji
 
ZAKRES CZYNNOŚCI USŁUGODAWCY.
 
Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie usług rozliczeniowo-finansowych operacji, w tym
 1. Usługi księgowe, wykonywanie płatności,
 2. Rozliczanie i raportowanie finansowe operacji, w tym weryfikacja umów i rozliczeń z usługobiorcami,
 3. Przygotowywanie umów oraz innych czynności administracyjnych związanych z realizacją Operacji (wsparcie dla kierownika projektu oraz koordynatorów zadań)
 4. Nadzorowanie wykonanie budżetu Operacji,
 5. Kontrolowanie kwalifikowalności kosztów oraz ich zgodność z regulaminem KSOW
 6. Koordynacja kontaktu z opiekunem projektu.
 7. Przygotowanie finalnego raportu finansowego dla operacji.
 8. Inne działania rozliczeniowo-finansowe wynikających z potrzeb realizacji operacji.  
 
Usługodawca działa jako członek zespołu projektowego Zamawiającego, przyczyniając się do realizacji Kampanii zgodnie z opisem, który jest podane niżej.
 
 
 
OPIS KAMPANII (operacji)
Celem operacji to przygotowanie i zrealizowanie OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII MEDIALNEJ pod hasłem WIEDZ I MĄDRZE JEDZ propagującą korzyści dla małych producentów żywności (głównie na terenach wiejskich), dla konsumentów (głównie miejskich) oraz organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, wynikające z organizowania i partycypowania w tzw. systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności (KŁŻ) opartych na sprzedaży bezpośredniej (w tym m. in. w oparciu o Rolniczy Handel Detaliczny). Kampania będzie zrealizowana za pośrednictwem przygotowanie cykl filmów, które będą emitowane w ogólnopolskiej telewizji i internecie jako podstawy do działań informacyjno-promocyjnych.
Kampania ma zwrócić uwagę na szansę – zarówno konsumentom jak i rolnikom oraz organizatorów lokalnych systemów żywnościowych - wynikającą z tego, że mamy w kraju ponad 1,4 milionów gospodarstw rolnych, w większości małe, produkujące na własne potrzeby. Nasz kraj ma zatem spore, jak dotychczas, nie dostatecznie wykorzystane możliwości produkcji rolnej, które idealnie nadaje się dla rozwoju systemów KŁŻ, które opierają się na sprzedaży bezpośredniej. 
Kampania będzie przygotowana i realizowana w formie kampanii medialnej, realizowanej za pośrednictwem telewizji oraz internetu, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Kampania to realizacja 2 celów szczegółowych:
1. OGLĄDALNOŚĆ. Dotrzemy bezpośrednio z przekazem Kampanii do co najmniej 200 tyś odbiorców poprzez telewizję ogólnopolską oraz do co kolejne 200 tyś osób przy wzmocnieniu kampanii internetowej (strona internetowa, odbiorcy fanpage’a, profilów partnerów i współpracujących organizacji). Emisja w sobotę rano z powtórkę w poniedziałek w godzinach po południowych lub inne wskazane przez Redakcję, które zapewni wymaganą oglądalność, - 40 emisji (2x10 –film i 4x5 spot
2. UDZIAŁ ZAINTERESOWANYCH. Jako część Kampanii, będziemy prowadzić ankietę on-line i rejestrować zainteresowanych producentów, konsumentów, organizatorów oraz interesariuszy rozwoju systemów KŁŻ w Polsce. Za pośrednictwem ankiety oraz innego feedback zgromadzimy opinię i analizy nt możliwości, barier, uwarunkowań z perspektywy grup docelowych.
 
GRUPA DOCELOWA
 1. Rolnicy i producenci żywności którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypacją w systemach KŁŻ opartych na tzw. Sprzedaży bezpośredniej
 2. Konsumenci, którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypowaniem w rozwiązaniach systemów KŁŻ opartych na tzw. Sprzedaży bezpośredniej. 
 3. Organizatorzy lub potencjalni organizatorzy systemów KŁŻ
 4. Interesariusze w kraju i zagranicą zaangażowani w diagnozowaniu i pokonywaniu barier dla rozwoju systemów KŁŻ.
 
 Projekt pt. WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności- Zapytanie ofertowe nr 5/KŁŻ/2018 w ramach umowy nr KSOW/2/2018/038
 
Zamawiający: FUNDACJA ROZWOJU PODHALA
                                                                           
Załącznik Nr 2
do Zapytania ofertowego nr 5/KŁŻ/2018 z dnia 15.06.2018
 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Imię, Nazwisko/Nazwa Oferenta
 
 
Adres
 
 
 
Telefon/email
 
 
 
 
W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 5/KŁŻ/2018 z dnia 15.06.2018 r., oświadczam(y), że nie jestem(śmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
 1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,  opieki lub kurateli;
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 
....................................................
/czytelny/-e p odpis/-y osoby/osób upoważnionej/-ych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/pieczęć

Projekt pt. WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności- Zapytanie ofertowe nr 5/KŁŻ/2018 w ramach umowy nr KSOW/2/2018/038
 
Zamawiający: FUNDACJA ROZWOJU PODHALA
                                                                           
Załącznik Nr 3
do Zapytania Ofertowego nr 5/KŁŻ/2018 z dnia 15.06.2018
 
            FORMULARZ OFERTOWY
 
FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
 
…………………………………………..
Miejscowość, data
 
Imię, Nazwisko/Nazwa Oferenta oraz nr NIP:
 
 
Adres:
 
 
Telefon oraz email kontaktowy:
 
 
 
FUNDACJA ROZWOJU PODHALA
Kazimierza Chałupnika 12E/8
31-464 Kraków
                                  
W nawiązaniu do Zapytania ofertowym nr 5/KŁŻ/2018  z dnia 15.06.2018 Fundacji Rozwoju Podhala oferuję  wykonanie przedmiotu zapytania:
 
 
Oświadczam, że:
 
 1. Jestem
Osobą fizyczną/Osobą prawną*
 1. Mam skończone co najmniej studia magisterskie
TAK/NIE*
*Nie potrzebne skreślić
 
 
 
 
OFERTA CENOWA (C)
 
 
 
Usługa organizacji realizacji usługi księgowo-rozliczeniowej dla operacji “Wiedz i Mądrze Jedz”
Termin wykonania usługi
 
Od dnia podpisania umowy do 31.10.2018
WARTOŚĆ OFERTY NETTO (w przypadku działalności gospodarczej)
 
 
WARTOŚĆ PODATKU VAT (w przypadku działalności gospodarczej)
 
 
 
WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO
(liczbowo i słownie):
 
 
 
 
UWAGA! CENY – ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU.
Cena obejmuje wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile wynika to z odrębnych przepisów) i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, należnych podatków – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 
 
ZNAJOMOŚĆ TEMATYKI KAMPANII[E]
 
Doświadczenie w rozliczaniu projektów - krótki opis (nie więcej niż 1 strona)
 (dokumentacja - załącznik)
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Oświadczam, że oferuję wykonanie zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym.
 2. Oświadczam, że akceptuję warunki określone w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich uwag. Jednocześnie oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny przedmiotu zamówienia.
 3. Oświadczam, ze przekażę prawa autorskie zamawiającemu do użytkowania materiałów wykonanych w ramach niniejszego zlecenia
 
 
 
Termin ważności niniejszej oferty wynosi: 60 dni
 
 
 
................................................................                  ..................................................................
Miejscowość, data                                                 podpis składającego odpowiedź na zapytanie ofertowe
 
 
 
 
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2018    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala