Zaproszenie do składania ofert - Trzeci Piknik

 
 
TYTUŁ PROJEKTU:
 
 
Trzeci Małopolski rodzinny piknik ekologiczny na Podhalu
 
 
 
Realizacja projektu współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraków, 25.04.2016 roku
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
 
ZAMAWIAJĄCY:    
Fundacja Rozwoju Podhala
Ul. Chałupnika 12e/8
31-464 Kraków
e-mail: iob@fundacja.podhale.pl
 Informacje wprowadzające:
Fundacja Rozwoju Podhala zaprasza do składania ofert na wykonanie usług w ramach realizacji projektu pn."Trzeci Małopolski rodzinny piknik ekologiczny na Podhalu” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa marketingowa oraz wydawnicza trzeciego pikniku, obejmująca następujący zakres usług:
 
a)    Zakup toreb ekologicznych na nagrody na piknik ekologiczny
b)    Publikacja książkowa z panelu przedsiębiorców wraz z tłumaczeniem na język angielski – ok. 200 stron, nakład 400 sztuk
c)    Publikacja książkowa z panelu samorządowców wraz z tłumaczeniem na język angielski - ok. 200 stron, nakład 400 sztuk
d)    Zakup nagród na konkursy (3 konkursy, na każdym 1 nagroda główna oraz 2 dodatkowe)
e)    Wykonanie logo projektu
f)     Wykonanie i druk plakatu w liczbie 300 sztuk
g)    Wykonanie roll-up 1 szt.
h)   Reklama w prasie lokalnej
i)     Opracowanie 2 artykułów (10 stron każdy)
j)      Opracowanie broszur (400 sztuk)
k)    Opracowanie i druk ulotek (400 sztuk)
 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności dostosowanie przygotowywanych materiałów reklamowych i promocyjnych do wytycznych w zakresie promocji projektów dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 
Harmonogram realizacji zamówienia:
Oferty należy składać do 6 maja 2016 roku na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Termin wykonania zamówienia:
Ostateczny termin wykonania zamówienia został wyznaczony do dnia 31.07.2016 roku jednakże wszystkie materiały graficzne i promocyjne powinny zostać wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem Trzeciego pikniku..
Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:
Upoważnionym do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest Konrad Kosierkiewicz.
Adres do korespondencji w sprawie zamówienia: adres Zamawiającego.
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: iob@fundacja.podhale.pl
Telefon do kontaktów w sprawie zamówienia: 661 613 850
 
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym i zawierać co najmniej:
–     Datę sporządzenia
–     Nazwę i adres oferenta
–     Wartość netto i brutto oferty razem
–     Warunki płatności
–     Datę ważności oferty (min. 30 dni)
Oferta powinna być złożona w języku polskim. Ceny w ofercie powinny być podane w kwotach netto, w złotych polskich. W ofercie powinna być wskazana osoba do kontaktów w sprawie oferty i adres mailowy, na który będzie przesyłana korespondencja.
Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 06.05.2016, do godziny 15.00.
Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną w formacie PDF lub DOC na adres mailowy iob@fundacja.podhale.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie zamawiającego.
Wymagania stawiane wykonawcom:
Wykonawca winien gwarantować wysoką jakość i terminowość wykonywanych prac. Powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów marketingowych.
Kryteria wyboru oferty:
Każda oferta będzie oceniana poprzez punktację od 0 do 100 pkt., przy czym punkty będą przydzielane wg następujących kryteriów:
  1. cena oferty – waga 100%
Zamówienie do realizacji otrzyma ten Wykonawca, który otrzyma w ogólnej ocenie największą ilość punktów.
Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego i zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
Termin powiadomienia o wyborze oferty:
Wykonawca zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej najpóźniej do 09.05.2016 roku.
Fundacja Rozwoju Podhala ma prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn.
Oferty należy składać na formularzu – wzór oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ).
 
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2018    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala