Zaproszenie do składania ofert - Trzeci Piknik

 
 
TYTUŁ PROJEKTU:
 
 
Trzeci Małopolski rodzinny piknik ekologiczny na Podhalu
 
 
 
Realizacja projektu współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraków, 25.04.2016 roku
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
 
ZAMAWIAJĄCY:    
Fundacja Rozwoju Podhala
Ul. Chałupnika 12e/8
31-464 Kraków
e-mail: iob@fundacja.podhale.pl
 Informacje wprowadzające:
Fundacja Rozwoju Podhala zaprasza do składania ofert na wykonanie usług w ramach realizacji projektu pn."Trzeci Małopolski rodzinny piknik ekologiczny na Podhalu” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa organizacyjna i cateringowa trzeciego pikniku, obejmująca następujący zakres usług:
 
a)    Wynajem obiektu turystycznego wraz z przyległym terenem o powierzchni ok. 1,6 ha, na którym zostanie przeprowadzony piknik ekologiczny
b)    Wynajem sceny na piknik ekologiczny
c)    Wynajem konferansjera
d)    Wynajem Sali konferencyjnej na panel dla przedsiębiorców
e)    Wynajem Sali konferencyjnej na panel dla samorządowców
f)     Wynajem sprzętu multimedialnego do obsługi paneli tematycznych (projektor, komputery, rzutnik, nagłośnienie)
g)    Catering wewnętrzny na panelu dla przedsiębiorców, producentów żywności oraz na panelu dla samorządowców i społeczników
 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności dostosowanie wszelkich oznaczeń do wytycznych w zakresie promocji projektów dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 
Harmonogram realizacji zamówienia:
Oferty należy składać do 6 maja 2016 roku na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Termin wykonania zamówienia:
Ostateczny termin wykonania zamówienia został wyznaczony do dnia 31.07.2016 roku jednakże ostateczna realizacja usług nastąpi w terminie organizacji Trzeciego pikniku.
Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:
Upoważnionym do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest Konrad Kosierkiewicz.
Adres do korespondencji w sprawie zamówienia: adres Zamawiającego.
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: iob@fundacja.podhale.pl
Telefon do kontaktów w sprawie zamówienia: 661 613 850
 
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym i zawierać co najmniej:
–     Datę sporządzenia
–     Nazwę i adres oferenta
–     Wartość netto i brutto oferty razem
–     Warunki płatności
–     Datę ważności oferty (min. 30 dni)
Oferta powinna być złożona w języku polskim. Ceny w ofercie powinny być podane w kwotach netto, w złotych polskich. W ofercie powinna być wskazana osoba do kontaktów w sprawie oferty i adres mailowy, na który będzie przesyłana korespondencja.
Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 06.05.2016, do godziny 15.00.
Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną w formacie PDF lub DOC na adres mailowy iob@fundacja.podhale.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie zamawiającego.
Wymagania stawiane wykonawcom:
Wykonawca winien gwarantować wysoką jakość i terminowość wykonywanych prac. Powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów marketingowych.
Kryteria wyboru oferty:
Każda oferta będzie oceniana poprzez punktację od 0 do 100 pkt., przy czym punkty będą przydzielane wg następujących kryteriów:
  1. cena oferty – waga 100%
Zamówienie do realizacji otrzyma ten Wykonawca, który otrzyma w ogólnej ocenie największą ilość punktów.
Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego i zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
Termin powiadomienia o wyborze oferty:
Wykonawca zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej najpóźniej do 09.05.2016 roku.
Fundacja Rozwoju Podhala ma prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn.
Oferty należy składać na formularzu – wzór oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ).
 
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2018    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala