Zaproszenie do składania ofert KSOW

Fundacja Rozwoju Podhala w ramach realizowanego projektu KSOW zaprasza do składania ofert na produkcję filmów do kampanii Wiedz i Mądrze Jedz
Projekt pt. WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności
 
Zapytanie ofertowe nr 1/KŁŻ/2018 w ramach umowy nr KSOW/2/2018/038
 
04.06.2018
                                                                                                                                                 data
FUNDACJA ROZWOJU PODHALA
Kazimierza Chałupnika 12E/8
31-464 Kraków
KRS: 0000411665
NIP:9452167370 ; Regon: 122511884
http://fundacja.podhale.pl/  
E-mail:  iob@fundacja.podhale.pl
Osoba do kontaktu: Konrad Kosierkiewicz
Dane identyfikacyjne Zamawiającego
 
ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O PRZEDSTAWIENIE OFERTY NA:
Przygotowanie  przy wsparciu zespołu Zamawiającego na potrzeby emisji w TV oraz internecie:
 1. 10 x 8-12 min filmów  informacyjno-promocyjnych (edukacyjnych);
 2. 5 x 30 sek spotów promocyjnych oraz
 3. zapewnienie ich emisję w telewizji ogólnopolskiej jako część Kampanii “Wiedz i Mądrze Jedz” - 40 emisji (2X10 –film i 4X5 spot)
 
A) OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Przygotowanie  wraz z przekazaniem stosownych praw autorskich przy wsparciu zespołu Zamawiającego na potrzeby emisji w TV oraz internecie:
 1. Produkcja 10 (dziesięciu) 8-12 min filmów  informacyjno-promocyjnych (edukacyjnych) pokazujących korzyści tzw. krótkich łańcuchow dostaw żywnosći, w szczególności jak producenci i konsumenci żywności lokalnej mogą skorzystać z relacji bezpośredniej (bez pośredników). Każdy odcinek opowie o jednym z 10 tematów wskazanych przez Zamawiającego, spełniając  wymaganych parametrów merytorycznych i technicznych (patrz zał Nr. 1).
 2. Produkcja 5 (pięciu) 30 sek spotów  promocyjnych dla propagowania cykl filmów – do wykorzystania/emisji w TV dla potrzeb promocyjnych. Spoty zasygnalizują temat systemów KŁŻ oraz korzyści dla producentów i konsumentów – pokazując przykłady i spełniające wymagane parametry merytoryczne i techniczne (patrz zał Nr. 1)
oraz 
 1. Zapewnienie emisji 10 filmów i 5 spotów w ogólnopolskiej TV (premiera plus powtórka) w paśmie antenowym, które zapewni łącznie co najmniej 200 tyś odbiorców z potwierdzeniem badaniami oglądalności, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi – [Emisja w sobotę rano z powtórkę w poniedziałek w godzinach po południowych lub inne wskazane przez Redakcję, które zapewni wymaganą oglądalność, - 40 emisji (2x10 –film i 4x5 spot)] (patrz zał. 1)
 
Termin wykonania usługi:
A-1) dokumentacja, scenariusze, zakup zdjęć i muzyki – do 10 lipca 2018
A-2) produkcja 10 filmów – do 31 września 2018
B-1)  produkcja 5 spotów promocyjnych – do 30 sierpnia 2018
C-1) emisja 5 spotów promocyjnych w ogólnopolskiej TV – do 31 września 2018
C-2) emisja 10 filmów w ogólnopolskiej TV – do 30 października 2018
 
Dodatkowa informacja:
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych
 
 
B) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawcami usługi, która  jest przedmiotem zapytania mogą być firmy producenckie ze stosownym zapisem w PKD
 
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: zaświadczenie ze stosownego rejestru.
 
Zapewnienie emisji 10 filmów i 5 spotów w ogólnopolskiej TV (premiera plus powtórka) w paśmie antenowym, które zapewni łącznie co najmniej 200 tyś odbiorców z potwierdzeniem badaniami oglądalności, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi - Emisja w sobotę rano z powtórkę w poniedziałek w godzinach po południowych lub inne wskazane przez Redakcję  (patrz zał. 1)
Sposób dokonywania oceny spełnienie warunku: oświadczenie producenta (oferenta)
 
 
C) KRYTERIA OCEN OFERT – WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NASTĄPI W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:
Oferty powinny zawierać:
 
 1. Cenę całościową usługi brutto w złotych polskich, zawierający oferty cenowe na usługę  A, B i C [C]
 2. Doświadczenie producenta w zapewnianiu emisji na podstawie dokumentacji [E]
 3. Doświadczenie reżysera i operatora na podstawie CV zawodowego [D]
 
Cena oferty brutto: 40%
Doświadczenie współpracy z telewizją ogólnopolską (emisja): 30%
CV zawodowe reżysera i operatora: 30%
 
 
 
D) OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
1. Cena oferty brutto [C], w rozbiciu na usługę A, B i C: 40%
2. Doświadczenie producenta (oferenta) we współpracy z telewizją ogólnopolską [E]: 30%
3. Doświadczenie reżysera i operatora [D]: 30%
 
Ad 1) Ocena ofert w kryterium cena [C]: Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonana wg. wzoru:
 
Cena (40%): liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 60 wg. wzoru:
 
C=(Cmin/Cb) x 40
Gdzie:
C – liczba punktów ofert wynikających z kryterium ceny
Cmin – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do pozyskania – 40 pkt. Przez cenę oferty rozumie się cenę brutto za całość usługi.
 
Ad 2) Ocena ofert w kryterium [E]: Doświadczenie producenta (oferenta) we współpracy z telewizją ogólnopolską.
 
Doświadczenie w zakresie współpracy z telewizją ogólnopolską w realizacji filmów, programów oraz innych projektów zostanie dokonana zgodnie z zasadą:
- jeśli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające co najmniej 6 zrealizowanych usług i więcej – otrzyma 30 pkt
- jeśli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające co najmniej 1 a nie więcej niż 5 zrealizowanych usług – otrzyma 10 pkt
- jeśli wykonawca nie przedstawi ww. dokumentacji – otrzyma 0 pkt
 
 
Maksymalna liczba punktów do pozyskania – 30 pkt
 
Ad 3) Ocena ofert w kryterium [D]:  Doświadczenie  reżysera i operatora na podstawie CV zawodowego (V)
 
Doświadczenie  producenta (V) zostanie dokonana zgodnie z zasadą:
- cv zawodowe reżysera i operatora – powyżej  10 lat doświadczenia w realizacji filmów informacyjnych, dokumentalnych, krótkich fabularnych – 15 pkt
- cv zawodowe reżysera i operatora – od 5 do 10 lat doświadczenia w realizacji filmów informacyjnych, dokumentalnych, krótkich fabularnych – 10  pkt
- jeśli wykonawca nie przedstawi ww. dokumentacji – otrzyma 0 pkt
Maksymalna liczba punktów do pozyskania – 30 pkt
 
Ogólna liczba punktów przyznane badanej ofercie = C+E+D
 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, wyżej w rankingu będzie podmiot, który wskazał niższą cenę. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przestawia taki sam bilans wskazanych kryteriów, o wyborze decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 
 
E) INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:
Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytana ofertowego:
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, wskazanych  w pkt b) zapytania
3) oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert
4) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Oferty nie mogą być składane przez spółki lub osoby powiązane kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym.
 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi o zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegających na;
 
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z Wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktyczny, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowią załącznik nr 2 do formularza oferty
 
F) TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert upływa w dniu  13.06.2018
do godziny 18.00
 
G) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
A-1) dokumentacja, scenariusze, zakup zdjęć i muzyki – do 10 lipca 2018
A-2) produkcja 10 filmów – do 31 września 2018
B-1)  produkcja 5 spotów promocyjnych – do 30 sierpnia 2018
C-1) emisja 5 spotów promocyjnych w ogólnopolskiej TV – do 31 września 2018
C-2) emisja 10 filmów w ogólnopolskiej TV – do 30 października 2018
 
 
h) ofertę należy złożyć w:
                                                                                                                                                 data
FUNDACJA ROZWOJU PODHALA
Kazimierza Chałupnika 12E/8
31-464 Kraków
E-mail: iob@fundacja.podhale.pl
 
i) Akceptowalne formy składania ofert:
Elektronicznie na adres biura Zamawiającego, tzn iob@fundacja.podhale.pllub w postaci pisemnej na adres pocztowy (FRP ul. Kazimierza Chałubpnika 12E/8, 31-464 Kraków), w zamkniętej kopercie opisanej przez: dane Zamawiającego (nazwa i adres) oraz dane składającego ofertę (imię i nazwisko/nazwa, adres). Decyduje data wpływu.
 
j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
 • dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres)
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia)
 • Wyciąg ze stosownego rejestru świadczący o tym, że firmy jest firmą producencką (ze stosownym zapisem w PKD)
 • Oświadczenie producenta (oferenta) o zapewnieniu emisji 10 filmów i 5 spotów w ogólnopolskiej TV, emisja w sobotę rano z powtórkę w poniedziałek w godzinach po południowych lub inne wskazane przez Redakcję, które zapewni wymaganą oglądalność, - 40 emisji (2x10 –film i 4x5 spot)
 • Wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT
 • Dokumentacja dot. doświadczenia współpracy z ogólnopolską telewizją producenta (oferenta) jeśli dotyczy
 • Dokumentacja dot. doświadczenia reżysera i operatora oferenta, jeśli dotyczy
 • Termin ważności oferty
Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówka, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp. Ofert muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
k)  Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.
l) Termin ważności oferty wynosi 60 dni liczone od dnia upływu terminu składania ofert, z możliwością przedłużenia o kolejne 60 dni po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy/Wykonawców.
m) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans wskazanych kryteriów, o wyborze decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
n) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
o) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane w całości lub w części
p) Warunki zmiany umowy:
 • Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy z Wykonawcą/Wykonawcami z przyczyn od siebie niezależnych, tj. z uwagi na zmianę przez organizatora terminów i miejsca organizacji imprez lokalnych oraz z innych przyczyn niemożliwych do przewidzenia na obecnym etapie.
 • Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy z innych przyczyn trudnych o przewidzenia na obecnym etapie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczonych usług.
 • Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
 • Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczności ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
 • Tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie koszty beneficjenta lub
 • Danego zadania jest uzależnione o wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
 
q) Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy bez wyboru żadnych ofert.
 
WAŻNE:
Pytania dotyczące niniejszego zapytania powinny być zgłaszane mailowo na adres Zamawiającego – iob@fundacja.podhale.pl
Odpowiedzi będą udzielane drogą mailową w ciągu 48 godzin.
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis Zamawiającego/osoby upoważnionej
 
 
 
Projekt pt. WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności- Zapytanie ofertowe nr 1/KŁŻ/2018 w ramach umowy nr KSOW/2/2018/038
 
Zamawiający: FUNDACJA ROZWOJU PODHALA
 
Załącznik Nr 1
do Zapytania ofertowego nr 1/KŁŻ/2018 z dnia 04.06.2018
KAMPANIA „WIEDZ I MĄDRZE JEDZ” – PARAMETRY MERYTORYCZNE I TECHNICZNE FILMÓW I SPOTÓW PROMOCYJNYCH 
 
OPIS KAMPANII (operacji)
Celem operacji to przygotowanie i zrealizowanie OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII MEDIALNEJ pod hasłem WIEDZ I MĄDRZE JEDZ propagującą korzyści dla małych producentów żywności (głównie na terenach wiejskich), dla konsumentów (głównie miejskich) oraz organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, wynikające z organizowania i partycypowania w tzw. systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności (KŁŻ) opartych na sprzedaży bezpośredniej (w tym m. in. w oparciu o Rolniczy Handel Detaliczny). Kampania będzie zrealizowana za pośrednictwem przygotowanie cykl filmów, które będą emitowane w ogólnopolskiej telewizji i internecie jako podstawy do działań informacyjno-promocyjnych.
Kampania ma zwrócić uwagę na szansę – zarówno konsumentom jak i rolnikom oraz organizatorów lokalnych systemów żywnościowych - wynikającą z tego, że mamy w kraju ponad 1,4 milionów gospodarstw rolnych, w większości małe, produkujące na własne potrzeby. Nasz kraj ma zatem spore, jak dotychczas, nie dostatecznie wykorzystane możliwości produkcji rolnej, które idealnie nadaje się dla rozwoju systemów KŁŻ, które opierają się na sprzedaży bezpośredniej. 
Kampania będzie przygotowana i realizowana w formie kampanii medialnej, realizowanej za pośrednictwem telewizji oraz internetu, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Kampania to realizacja 2 celów szczegółowych:
1. OGLĄDALNOŚĆ. Dotrzemy bezpośrednio z przekazem Kampanii do co najmniej 200 tyś odbiorców poprzez telewizję ogólnopolską oraz do co kolejne 200 tyś osób przy wzmocnieniu kampanii internetowej (strona internetowa, odbiorcy fanpage’a, profilów partnerów i współpracujących organizacji). Emisja w sobotę rano z powtórkę w poniedziałek w godzinach po południowych lub inne wskazane przez Redakcję, które zapewni wymaganą oglądalność, - 40 emisji (2x10 –film i 4x5 spot
2. UDZIAŁ ZAINTERESOWANYCH. Jako część Kampanii, będziemy prowadzić ankietę on-line i rejestrować zainteresowanych producentów, konsumentów, organizatorów oraz interesariuszy rozwoju systemów KŁŻ w Polsce. Za pośrednictwem ankiety oraz innego feedback zgromadzimy opinię i analizy nt możliwości, barier, uwarunkowań z perspektywy grup docelowych.
 
 
GRUPA DOCELOWA
 1. Rolnicy i producenci żywności którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypacją w systemach KŁŻ opartych na tzw. Sprzedaży bezpośredniej
 2. Konsumenci, którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypowaniem w rozwiązaniach systemów KŁŻ opartych na tzw. Sprzedaży bezpośredniej. 
 3. Organizatorzy lub potencjalni organizatorzy systemów KŁŻ
 4. Interesariusze w kraju i zagranicą zaangażowani w diagnozowaniu i pokonywaniu barier dla rozwoju systemów KŁŻ.
 
PARAMETRY MERYTORYCZNE
Filmy
Scenariusz ramowy Kampanii “Wiedz i Mądrze Jedz’  zakłada, że cykl 10 filmów stanowi jedną spójną całość. Cykl ma na celu nie tylko zwrócić uwagę na potencjał i rolę rolników, małych gospodarstw rolnych oraz małego przetwórstwa, ale zachęcić zarówno producentów jak i konsumentów do wspólnego tworzenia lokalnych systemów żywnościowych. Takie systemy mogą zapewnić małym producentom sprzedaż swoich produktów, a konsumentom stały dostęp do żywności wiadomego pochodzenia. Zwracając większą uwagę na żywność lokalną oraz producentów tej żywności, zwiększamy również atrakcyjność regionów pochodzenia żywnościowych produktów lokalnych dla turystów. Żywność lokalna to szczególna szansa dla rozwoju zrównoważonego słabo rozwiniętych regionów, które charakteryzują się rozdrobnionym rolnictwem – takie jak Polska Wschodnia i Polska Południowo-Wschodnia.
Treść cyklu jako całość to opowiedzenie i upowszechnienie historii funkcjonujących już systemów żywnościowych – takich jak Produkt Lokalny z Małopolski - które łączą producentów i konsumentów. Każdy z filmów opowiada o innym aspekcie funkcjonowania systemów KŁŻ.  Cykl składa się 10 filmów informacyjno-promocyjnych: każdy 8-12 minut do emisji w ogólnopolskiej telewizji.
Cykl filmów odpowie, opowiadając ciekawe przykłady i historie, na potrzebę przedstawiania zakresu, zasad i sposobu funkcjonowania systemu Produkt Lokalny z Małopolski potencjalnym producentom i konsumentom produktów lokalnych w sposób prosty i zrozumiały. Chodzi o podkreślenie praktyczne korzyści w przeciwieństwie do założeń teoretycznych czy też ideologii. Chcemy trafić przede wszystkim do odbiorców (potencjalnych aktywnych uczestników) na terenie słabo-rozwijających się obszarów wiejskich
Mając powyższe na uwadze, scenariusze filmów przedstawiają się następująco:
 1. Dlaczego warto produkować i kupować żywność lokalną
Przedstawiamy istotę lokalnego systemu żywnościowego poprzez opowiedzenie o tym jak funkcjonuje przykładowy system z punktu widzenia organizatora, producenta i konsumenta. Jakie są korzyści dla producenta, dla konsumenta i dla społeczeństwa/gospodarki. Przykłady producentów, którzy skorzystali i korzystają z formuły systemu KŁŻ.
 1. Jak i gdzie kupować żywność lokalną
Przedstawienie różnych kanałów dystrybucji żywności lokalnej, w tym targi żywności lokalnej, Kluby Zakupowe, zakupy w gospodarstwie, sprzedaż internetowa, catering i inne. Opowiadamy z punktu widzenia organizatora, producenta i konsumenta. Pokazujemy dlaczego żywność lokalna jest coraz bardziej pożądana.
 1. Jak zweryfikować autentyczność żywności lokalnej.
Coraz ważniejszy czynnik dla konsumenta, to potwierdzenie autentyczności pochodzenia produktu żywnościowego. Opowiadamy o tym jak uporać się z fałszerstwem oraz jak rozpoznać autentyczność produktu. Opowiadamy o znakowaniu produktów z punktu widzenia organizatora, producenta i konsumenta. Pokazujemy, że produkty wiadomego pochodzenia są coraz bardziej konkurencyjni na rynku.
 1. Lokalne systemy żywnościowe szansą dla rozwoju zrównoważonego
Skracając odległość pomiędzy producentem a konsumentem, systemy KŁŻ ograniczają transport żywności, opakowania i ograniczają odpady. Opowiadamy o korzyściach dla środowiska naturalnego oraz jak kupowanie i produkowanie żywności lokalnej kształtuje nawyki i zachowania przyjazne środowisku naturalnemu. Inwestycje w rozwój systemów KŁŻ to inwestycje w rozwój zrównoważony regionów. Pokazujemy gminy, powiaty i regiony, które wykorzystują żywność lokalną jako część swojej strategii wdrażania rozwoju zrównoważonego.
 1. Żywność lokalna w gastronomii.
Opowiadamy o tym, jakie bariery trzeba pokonać by żywność lokalna pojawiała się bardziej powszechnie w gastronomii. Pokazujemy przykłady gastronomii, która postawiła na żywność lokalna, m. in. Funkcjonujące od 2015 Marchewka Bistro w Krakowie. Dlaczego żywność lokalna jest ważna w gastronomii.  Opowiemy o żywności lokalnej w szkołach i w innych form żywienia zbiorowego, Pokażemy, że żywność lokalna, to coś dla każdego z nas.
 1. Ekotechnologie dla systemów KŁŻ
Sposoby na produkcję i przetwórstwo stanowią szansę dla wprowadzania nowych rozwiązań proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami, energii oraz metod produkcyjnych. Pokażemy nowe rozwiązania w zakresie wykorzystania biomasy, energii słonecznej itp.
 1. Czysta woda dla żywności lokalnej
Woda to podstawa dla życia i zdrowego żywienia. Opowiemy o nowoczesnej gospodarce wodno-ściekowej i jej zastosowaniu w produkcji i przetwórstwie żywności lokalnej, o tym co nas czeka a najbliższej przyszłości.
 1. Przepisy podatkowe i sanitarne – co wolno, a czego nie wolno
Możliwość produkowania, przetwarzania i sprzedawania bezpośrednio konsumentowi jest stosunkowo nowa dla rolników. Wynika to ze zmian prawnych (podatkowych i sanitarnych), które nastąpiły w ostatnich 2-3 latach. Opowiemy o tych zmianach i o tym jak one są zastosowań
 1. Małe przetwórstwo - wszystko o serach, sokach i wędlinach
Małe przetwórstwo to klucz do systemów KŁŻ. Opowiemy – pokazując przykłady przetwórstwa serów, soków i wędlin – na czym polega małe przetwórstwo i czym się różni od produkcji przemysłowej. Pokażemy producentów, którzy skorzystali z systemów KŁŻ by rozwinąć swoje gospodarstwa i przedsiębiorstwa.
 1. W jaki sposób żywność lokalna buduje atrakcyjność regionów jej pochodzenia
Systemy KŁŻ, to nie tylko kupno-sprzedaż produktów żywnościowych wiadomego pochodzenie. Opowiadamy o tym, jak systemy KŁŻ budują atrakcyjność regionów pochodzenia produktów – jak produkty i producenci przyciągają turystów, inwestorów określonych regionów.
 
Spoty:
Wykonawca przygotuje rowdież 5 30 sekundowych  spotów promocyjne dla propagowania cykl filmów – do wykorzystania/emisji w telewizji ogólnopolskiej dla potrzeb promocyjnych. Spoty zasygnalizują temat systemów KŁŻ oraz korzyści dla producentów i konsumentów – pokazując przykłady. 
Emisja spotów jest przewidziane w telewizji ogólnopolskiej. Zakładamy oglądalność 200.000 bezpośrednio. Zasięg cała Polska. Emisja spotów ma być w paśmie po południowym i wieczornym oraz/lub w pasmach wskazanych przez Redakcję w celu zapewnienia wymaganej oglądalności.
Każdy z 5 spotów, zwróci uwagą na inny aspekt  cyklu 10 filmów promocyjno-informacyjnych, które stanową jedną spójną całość.
 1. Dlaczego producenci powinni oglądać (2 warianty)
 2. Dlaczego konsumenci powinni oglądać (2 warianty)
 3. Od producenta do konsumenta – Dlaczego skracać odległość pomiędzy producentem a konsumentem.
 
Każdy spot pokazuje producentów, ich produkty oraz konsumentów.
Ważne:
Wykonawca będzie realizował zarówno cykl filmów jak i spotów we współpracy i wsparciu zespołu projektowego.
 
PARAMETRY TECHNICZNE
Filmy informacyjne i promocyjne: 10 x 8-12 minut każdy, 5 x 30 sek spotów: (identyfikacja dobrych praktyk, analiza dokumentacji + scenariusz + zdjęcia + montaż/produkcja + koszty emisji, zakup zdjęć, muzyki). Filmy mają być wyprodukowane w jakości dla telewizji. Materiały filmowe w technice FullHD. Wszystkie materiały licencyjne wraz z przekazaniem praw do użytkowania będą przekazane zamawiającemu na nośniku elektronicznym.
Zapis każdego filmu, spotu w  formacie MP4, DVD, AVI lub WMV w  postaci elektronicznej na nośniku danych typu: płyta kompaktowa CD-R i CD-RW, dysk optyczny DVD, pamięć USB (pendrive) lub zewnętrzny dysk twardy.
Emisja w sobotę rano z powtórkę w poniedziałek w godzinach po południowych lub inne wskazane przez Redakcję, które zapewni wymaganą oglądalność - Raport poemisyjny, w którym będzie uwzględniona nazwa stacji telewizyjnej, data i godzina emisji, dane dotyczące słuchalności lub oglądalności  z uwzględnieniem czasu emisji każdego filmu, spotu oraz z uwzględnieniem przedziału wiekowego odbiorcy (w tym wskaźniki: AMR, GRP oraz zasięg oglądalności);

Projekt pt. WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności- Zapytanie ofertowe nr 1/KŁŻ/2018 w ramach umowy nr KSOW/2/2018/038
 
Zamawiający: FUNDACJA ROZWOJU PODHALA
 
Załącznik Nr 2
do Zapytania ofertowego nr 1/KŁŻ/2018 z dnia 4.06.2018
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Imię, Nazwisko/Nazwa Oferenta
 
 
Adres
 
 
 
Telefon/email
 
 
 
 
W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/KŁŻ/2018 z dnia 04.06.2018 r., oświadczam(y), że nie jestem(śmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
 1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,  opieki lub kurateli;
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 
 
....................................................
/czytelny/-e p odpis/-y osoby/osób upoważnionej/-ych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/pieczęć

Projekt pt. WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności- Zapytanie ofertowe nr 1/KŁŻ/2018 w ramach umowy nr KSOW/2/2018/038
 
Zamawiający: FUNDACJA ROZWOJU PODHALA
 
Załącznik Nr 3
do Zapytania ofertowego nr 1/KŁŻ/2018 z dnia 04.06.2018
 
FORMULARZ OFERTOWY
 
FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
 
…………………………………………..
Miejscowość, data
 
Imię, Nazwisko/Nazwa Oferenta oraz nr NIP:
 
 
Adres:
 
 
Telefon oraz email kontaktowy:
 
 
 
FUNDACJA ROZWOJU PODHALA
Kazimierza Chałupnika 12E/8
31-464 Kraków
                                              
W nawiązaniu do Zapytania ofertowym nr 1/KŁŻ/2018  z dnia 04.06.2018 Fundacji Rozwoju Podhala oferuję  wykonanie przedmiotu zapytania:
 
 
Oświadczam, że:
 1. Jesteśmy firmą zajmującą się produkcją filmów
TAK/NIE*
 1. Zapewniamy emisję wyprodukowanych filmów i spotów, zgodnie z wymogami zamówienia
TAK/NIE*
*Nie potrzebne skreślić
 
 
OFERTA CENOWA (C)
 
 
 
 1. Usługa wykonania (produkcji)10 (dziesięciu) 8-12 min filmów informacyjno-promocyjnych (edukacyjnych) dla potrzeb Kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz” wraz z przekazaniem praw autorskich.
 
Termin wykonania usługi
A-1) dokumentacja, scenariusze, zakup zdjęć i muzyki – do 10 lipca 2018
A-2) produkcja 10 filmów – do 31 września 2018
Materiały dostarczone
10 scenariuszy
10 filmów wraz z prawami autorskimi
 
WARTOŚĆ OFERTY NETTO
 
 
WARTOŚĆ PODATKU VAT
 
 
 
WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO
(liczbowo i słownie):
 
 
 
 
 1. Usługa wykonania (produkcji)5 (pięciu) 30 sek spotów  promocyjnych dla potrzeb Kampanii „Wiedz i Mądrze Jedz” wraz z przekazaniem praw autorskich.
 
Termin wykonania usługi
B-1)  produkcja 5 spotów promocyjnych – do 30 sierpnia 2018
Materiały dostarczone:
 
5 spotów wraz z prawami autorskimi
 
WARTOŚĆ OFERTY NETTO
 
 
WARTOŚĆ PODATKU VAT
 
 
 
WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO
(liczbowo i słownie):
 
 
 
 1. Zapewnienie emisji 10 filmów i 5 spotów w ogólnopolskiej TV (premiera plus powtórka) w paśmie antenowym, które zapewni łącznie co najmniej 200 tyś odbiorców z potwierdzeniem badaniami oglądalności. Emisja w sobotę rano z powtórkę w poniedziałek w godzinach po południowych lub inne wskazane przez Redakcję, które zapewni wymaganą oglądalność, - 40 emisji (2x10 –film i 4x5 spot)
 
Termin wykonania usługi
C-1) emisja 5 spotów promocyjnych w ogólnopolskiej TV – do 31 września 2018
C-2) emisja 10 filmów w ogólnopolskiej TV – do 30 października 2018
Materiały dostarczone:
 
Raport z wykonania emisji, w tym dane oglądalności emisji każdego filmu oraz spotów
 
WARTOŚĆ OFERTY NETTO
 
 
WARTOŚĆ PODATKU VAT
 
 
 
WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO
(liczbowo i słownie):
 
 
 
Podsumowanie – Oferta całościowa (Usługa A + B + C)
WARTOŚĆ OFERTY NETTO
 
 
WARTOŚĆ PODATKU VAT
 
 
 
WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO
(liczbowo i słownie):
 
 
 
UWAGA! CENY – ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU.
Cena obejmuje wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile wynika to z odrębnych przepisów) i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, należnych podatków – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 
 
DOŚWIADCZENIE WSPÓŁPRACY Z TELEWIZJĄ OGÓLNOPOLSKĄ PRODUCENTA (OFERENTA) NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI [E]
 
Doświadczenie producenta –  krótki opis (nie więcej niż 1 strona)
 (dokumentacja - załącznik)
 
 
 
 
 
 
 
DOŚWIADCZENIE PRODUCENTA NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI ORAZ  REŻYSERA I OPERATORA NA PODSTAWIE CV ZAWODOWEGO [D]
 
Doświadczenie reżysera i operatora –  krótki opis (nie więcej niż 1 strona)
 (CV zawodowe  - załącznik)
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Oświadczam, że oferuję wykonanie zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym.
 2. Oświadczam, że akceptuję warunki określone w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich uwag. Jednocześnie oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny przedmiotu zamówienia.
 3. Oświadczam, ze przekażę prawa autorskie zamawiającemu do użytkowania materiałów wykonanych w ramach niniejszego zlecenia
 
Termin ważności niniejszej oferty wynosi: 60 dni
 
 
................................................................                  ..................................................................
Miejscowość, data                                          podpis składającego odpowiedź na zapytanie ofertowe
 
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2018    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala