O Fundacji

Fundacja Rozwoju Podhala powstała w październiku 2011 roku.

Tatry
Tatry
Celem Fundacji jest:
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju i promocji innowacyjności i wynalazczości,
 • szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony środowiska, m.in. stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności, oddziaływanie na społeczeństwo w zakresie kształtowania świadomości ekologicznej, organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa,
 • tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska oraz z dziedziny wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
 • działania na rzecz wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich,
 • rozwój form swobodnego przepływu idei oraz myśli naukowo – technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska i ochroną przyrody pomiędzy Podhalem a innymi regionami kraju oraz zagranicą,
 • prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej,
 • oddziaływanie na rozwój społeczności lokalnych i przedsiębiorczości poprzez działalność doradczo-konsultingową, w tym w szczególności w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich,
 • działanie na rzecz rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki, w szczególności w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem na jednolitym rynku europejskim,
 • promowaniewykorzystania nowoczesnych technologii,
 • działania na rzecz upowszechniania wśród pracodawców równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
 • promocja i organizacja wolontariatu.
Rada naukowa Fundacji Rozwoju Podhala:

- prof. zw. dr hab. Józefa Famielec – profesor zwyczajny 2001 r. - Autor publikacji  z zakresu  finansowania ochrony środowiska, polityki finansowej w przemyśle, ekspert MPO w Krakowie  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Gospodarki w zakresie sprawozdawczości MŚP, Członek rady  programowej "Ekonomii i Środowiska". Uznany ekspert w zakresie analizy rynku. Autorka lub współautorka analiz ekonomicznych na potrzeby prywatyzacji lub komercjalizacji przedsiębiorstw. Ma bieżący kontakt z biznesem - m.in. zasiada w radach nadzorczych, ma zdany egzamin państwowy uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Promotor licznych przewodów doktorskich i habilitacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.
- dr inż. Antoni Łopata - doktor nauk technicznych AGH. Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych, autor wielu publikacji o charakterze technicznym w wydawnictwach polskich i zagranicznych, w tym w szczególności: 7 ekspertyz naukowych, 9 patentów, 36 publikacji, 14 opracowań naukowo badawczych, laureat 12 nagród Rektora za prace naukowo badawcze i dydaktyczne, Laureat Nagrody Ministra Edukacji za osiągnięcia dydaktyczne III stopnia, Medal Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne, kierownik projektów badawczo-rozwojowych na Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (2006-2011).
- dr adw. Jacek Wilk – dr nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, właściciel kancelarii adwokackiej, autor szeregu publikacji prawniczych, wybitny specjalista z zakresu prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa podatkowego oraz prawa międzynarodowego.


Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2019    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala