Partnerzy
POLSKA:
 •  Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
 • Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość
 • Fundacja Ziemi Krakowskiej imienia Jana Sroczyńskiego
 
PARTNERZY ZAGRANICZNI:

 • Hiszpania - Universidad de Sevilla – Uniwersytet w Sewilli
 • Słowacja - Ekonomickáuniverzita v Bratislave - Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie
Wszyscy partnerzy są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach z zakresu partnerstwa i promocji projektu.


POLSKA: Wyższa Szkoła Zarzadzania i Bankowości
www.wszib.edu.pl

Uczelnia powstała w 1995 roku. Prowadzi kształcenie na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Socjologia. Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia wg programów Akademii CISCO oraz Microsoft AATP.

Podstawę prawną działania Uczelni jest wpis do Księgi Rejestru Uczelni Niepaństwowych Nr 55 z dnia 11.05.1995 r. oraz z dn. 19 marca 2004 r.

W 2004 oraz w 2010 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła pozytywnej opinii dla studiów licencjackich i magisterskich kierunku Zarządzania i Marketingu, Finanse i Rachunkowość, a w 2011 roku dla kierunku Informatyka.

Uczelnia posiada bogatą własną bazę dydaktyczną, liczną i młodą kadrę naukową. Pozycja finansowa Uczelni jest stabilna, dzięki czemu studenci znajdują na niej możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań, a wykładowcy mają warunki do prowadzenia prac badawczych. WSZiB posiada najwyższe kategorie w ocenie parametrycznej działalności naukowej. W zarządzaniu edukacją kieruje się zasadami TQM (zarządzanie przez jakość). Posiada również CERTYFIKAT JAKOŚCI nadany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Od wielu lat zajmuje czołowe lokaty w rankingach "Polityki", "Wprost", "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw".

Studenci biorą udział w prowadzonych przez Uczelnię projektach informatycznych. WSZiB jako autoryzowane centrum egzaminacyjne Pearson VUE umożliwia uzyskiwanie międzynarodowych, prestiżowych certyfikatów z branży IT. Uczelnia daje również możliwość przystąpienia do uznawanych egzaminów językowych FCE oraz TELC (The European Language Certificate).

Szkoła planuje kontynuować współpracę projektową w europejskiej sieci współpracy. Efekty realizacji projektu WSZIB planuje wykorzystać w działalności, wzbogacając tematykę przedmiotów na kierunkach uczelnianych, jak i promować powstałą w ramach projektu publikację – jako kompendium wiedzy w zakresie OZE. Na swojej stronie internetowej WSZIB zamieści przekierowanie do powstałej platformy internetowej, a także informacje o realizowanym projekcie partnerskim.

Nie do przecenienia jest wkład merytoryczny WSZiB jako partnera przy współtworzeniu publikacji: „Dobre praktyki w zakresie wdrażania OZE w Małopolsce w szczególności gospodarczego wykorzystania” .
POLSKA: Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość
www.fgip.pl
Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość powstała z inicjatywy grupy osób, zawodowo współpracujących z polskimi rolnikami i przedsiębiorcami. Wpisana dnia 01.06.2006r. do KRS pod nr 0000257814.

Działalność Fundacji opiera się na wolontariacie, w oparciu o zawarte umowy. Finansowanie działalności społecznej Fundacji oparte jest na hojności sponsorów, oraz dochodach z działalności gospodarczej, będącej uboczną stroną realizowanych projektów. W chwili obecnej Fundacja ma stabilną sytuację finansową, otrzymując dochody z reklamy zamieszczanej w wydawanym miesięczniku Zagrodnik, będącym nośnikiem informacji i wiedzy dla mieszkańców terenów wiejskich województwa Małopolskiego.

Fundacja od 2007 roku, prowadzi także działalność doradczą skierowaną do wszystkich mieszkańców terenów wsi i małych miast, w zakresie determinowanym potrzebami. Doradza więc i rolnikom, i przedsiębiorcom, ale także każdemu obywatelowi w jego indywidualnych potrzebach. Z działalności tej wydzielono doradztwo rolnicze, którego sieć rozwijana jest na terenie województw Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego, w oparciu o współpracowników przeszkolonych i uprawnionych. Dochód z tej działalności, finansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przeznaczany będzie na finansowanie innych, społecznie potrzebnych przedsięwzięć.

Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość prowadzi doradztwo rolnicze pod nazwą AgroTiM, akredytowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - FUNDACJA GOSPODARKA i PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ uzyskała w dniu 09.03.2009r. akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr DON-dr-14AKR/39ajg/2009

Fundacja doradza:
-    jak najtaniej dostosować gospodarstwo do wymagań Wzajemnej Zgodności,
-    jak pozyskać dotację na modernizację gospodarstwa,
-    jak pozyskać dotację na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej,
-    co i jak produkować, aby osiągnąć najlepsze korzyści ekonomiczne.

Fundacja bierze czynny udział w promowanie odnawialnych źródeł energii w zakresie wykorzystania biomasy.

Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość jest wydawcą miesięcznika Zagrodnik, dystrybuowanego od października 2007 roku na terenie kilku powiatów województwa Małopolskiego, w ilości do 18 tysięcy sztuk.

POLSKA: Fundacja Ziemi Krakowskiej imienia Jana Sroczyńskiego
Fundacja Ziemi Krakowskiej im. Jana Sroczyńskiego została założona w 2002 roku. Jej założyciele nawiązują do chlubnej działalności Jana Sroczyńskiego (1614-1696) wywodzącego się z Jerzmanowic mieszczanina krakowskiego, ławnika i wójta wyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim.

Fundacja zajmuje się ochroną dóbr kultury narodowej i dziedzictwa narodowego, zwłaszcza osiągnięć wspólnot lokalnych i regionalnych. Fundacja zapewnia mieszkańcom Ziemi Krakowskiej możliwość rozwijania zainteresowań w dziedzinie krzewienia kultury lokalnej, zwłaszcza poprzez działania edukacyjne, na rzecz pogłębienia lokalnej świadomości kulturowej. Organizacja udziela także pomocy charytatywnej, polegającej na opiece nad ubogimi, chorymi i potrzebującymi pomocy. Wspiera także osoby działające na rzecz innych, a poprzez wspieranie lokalnych ruchów ekologicznych, wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego Ziemi Krakowskiej.

Do głównych celów statutowych należą:
 • Poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań i metod Działania w zakresie administrowania dobrami kultury Ziemi Krakowskiej oraz w zakresie kształtowania lokalnej i ponadlokalnej polityki kulturalnej;
 • Poszukiwanie metod wsparcia dóbr kultury Ziemi Krakowskiej;
 • Zapewnienie mieszkańcom Ziemi Krakowskiej możliwości rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinie krzewienia kultury lokalnej, w szczególności poprzez działania edukacyjne na rzecz pogłębienia lokalnej świadomości kulturowej;
 • Stwarzanie możliwości poznawania przez dzieci i młodzież kultury lokalnej, ze szczególnym podkreśleniem działań na rzecz podtrzymania jedności kulturowej we wspólnocie lokalnej Ziemi Krakowskiej;
 • Wspieranie inicjatyw skutecznej wymiany informacji w zakresie kreowania lokalnej polityki kulturalnej;
 • Wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego w oparciu o dziedzictwo kulturowe Ziemi Krakowskiej;
 • Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Ziemi Krakowskiej;
 • Wspieranie społecznych ruchów ekologicznych;
 • Oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego;
 • Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy sprzyjającej celom Fundacji;
 • Popieranie badań naukowych w zakresie ochrony dóbr kultury oraz środowiska naturalnego.
Obszary działań:
 • Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna:
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Fundacja Ziemi Krakowskiej im. Jana Sroczyńskiego jest Laureatem Nagrody Pierwszej z kategorii INICJATYWY NA RZECZ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ZAGRANICA: Uniwersytet w Sewilli
www.us.es
Oryginalna nazwa Uniwersytetu w Sewilli to szkoła Santa María de Jesús, ufundowana przez archidiakona Rodrigo Fernández de Santaella w latach 1460-tych. Uniwersidad de Sewilla jest przesiąknięty historią i jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Hiszpanii, którego historia sięga XV wieku, kiedy katolicki Król odzyskał obszar od Maurów.

Obecnie Uniwersytet ma ponad pięć wieków historii, które pozostawiły po sobie dziedzictwo słynnej tradycji akademickiej. Obecnie jego głównym atutem jest obszerna społeczność uniwersytetu (składa się z ponad 70.000 studentów, 4400 profesorów). Integruje szeroką ofertę nauczania, badań, kultury i transfer technologii, które sprawiają, że jest to jeden z najbardziej kompletnym instytutów zarządzania wiedzą w krajowym systemie. Dzięki skonsolidowanej infrastrukturze, ze względu na wyraźne jego zaangażowanie w NTIC (New Information and Communication Technologies) oraz rozwój transferu technologii, która utworzyła z Uniwersytetu punkt odniesienia w R & D, przekłada się na fakt, iż Uniwersytet jest bardzo prężną instytucją.

Zarządzanie zasobami uczelni jest mocno związane z promocją kultury jak i zaangażowaniem w społeczność i środowisko. Jako instytucja zaangażowana w zrównoważony rozwój, bierze udział w budowie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i bardziej zrównoważonego.
Dzisiaj, Uniwersytet w Sewilli jest znany ze swoich ważnych badań w dziedzinie technologii i nauki, które nie tylko wspomagają rozwój nauki jako całości, ale, co ważniejsze, wzbogaca i rozwija nie tylko kulturę w Sewilli, ale także w Andaluzji.

Główne wydziały na uczelni:
 • WYDZIAŁ BIOLOGII
 • WYDZIAŁ CHEMII
 • WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
 • WYDZIAŁ STOMATOLOGII
 • WYDZIAŁ NAUK EKONOMII I BIZNESU
 • WYDZIAŁ EDUKACJI
 • WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH
 • WYDZIAŁ GEOGRAFII i HISTORII
 • WYDZIAŁ PRAWA
 • WYDZIAŁ MATEMATYKI
 • WYDZIAŁ LEKARSKI
 • WYDZIAŁ PIELĘGNIARSKI, FIZJOTERAPII i PODOLOGII
 • WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
 • WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
 • WYDZIAŁ FILOZOFII
 • WYDZIAŁ FIZYKI
 • WYDZIAŁ PSYCHOLOGII
 • WYDZIAŁ NAUK PRACY
Realizacja projektów w tym międzynarodowych.

Dla Uniwersytetu Sewilla Fundacja zbudowała w Polsce sieć współpracy (projekt sieciowy) z firmami zaawansowanych technologii. Poskutkowało to do tej  pory wizytami studyjnymi około 15 osób z Uniwersytetu. 6 osób odbyło miesięczne praktyki w polskich firmach technologicznych prowadzonych pod patronatem Fundacji Rozwoju Podhala. Górnym problemem rozwiązywanym w ramach tego projektu było opracowanie i wdrożenie metod optymalizacji produkcji, które będą wykorzystywane przede wszystkim w segmencie produkcji biopaliw z wykorzystaniem OZE.

Ponadto Uniwersytet prowadzi wiele programów studenckich:
 • AIESEC
 • ATHENS
 • Australia 4 U
 • CEEPUS
 • ERASMUS
 • IX edycja PRaktykuj za granicą
 • LEONARDO DA VINCI
 • MOST
 • MostAR
 • MOSTECH
 • TEMPUS
Programysypendialne:
 • DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
 • Europejski Program Naukowy Amgen
 • Program Stypendialny Kopernik
ZAGRANICA: Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie/Ekonomickáuniverzita v Bratislave
www.euba.sk
Utworzony został w 1940 r. jako prywatna Wyższa Szkoła Handlowa w Bratysławie (Vysokáobchodnáškola v Bratislave). W 1945 r. została upaństwowiona i przyjęła nazwę Slovenskávysokáškolaobchodná (Słowacka Wyższa Szkoła Handlowa), a następnie w 1949 r. Vysokáškolahospodárskychvied (Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych) i w 1952 r. Vysokáškolaekonomická (Wyższa Szkoła Ekonomiczna) 28 kwietnia 1992 r. przekształcona została w uniwersytet.

Szkoła jest najstarszą uczelnią ekonomiczną na Słowacji. Uniwersytet zapewnia kształcenie w ramach szkolnictwa wyższego w zakresie ekonomii i biznesu w stopniu licencjata, magistra i programów doktoranckich.
Nauka i formy badań integralną częścią działalności uczelni. Każdego roku są organizowane
konkursy na najlepsze projekty badawcze studentów na wydziale uczelni.

Obecnie na uczelni studiuje około 14 000 studentów. Ma ona 6 wydziałów:
 • Národohospodárskafakulta
 • Wydział Handlu (Obchodnáfakulta)
 • Wydział Informatyki (Fakultahospodárskejinformatiky)
 • Wydział Zarządzania (Fakultapodnikovéhomanažmentu)
 • Wydział Stosunków Międzynarodowych (Fakultamedzinárodnýchvzťahov)
 • Wydział Zarządzania w Koszycach (Podnikovohospodárskafakulta v Košiciach).

Realizacja projektów w tym międzynarodowych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie jest członkiem EDAMBA (Europejskiego Stowarzyszenia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Administracji).
Rozwój współpracy międzynarodowej uczelni, przedsiębiorstw i instytucji z całego świata jest jednym z priorytetów Uczelni. Uczelnia współpracuje z ponad 150 uczelniami z zagranicy poprzez dwustronne umowy Erasmusa, jak również w ramach innych umów. Współpraca obejmuje wymiany studentów i nauczycieli, wspólne projekty badawcze, publikacje i udział w konferencjach naukowych i warsztatach. Uniwersytet był zaangażowany w wiele międzynarodowych projektów w ramach programów Unii Europejskiej, takich jak Leonardo da Vinci, Erasmus, Europejskiego Funduszu Społecznego i innych.

Uczelnia jest członkiem wielu międzynarodowych instytucji, takich jak: EUA - EuropeanUniversityAssociation, EAIE - EuropeanAssociation for International Education, IUA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów, Magna Charta Universitatum i inne.
Ponadto w zakresie współpracy z Uniwersytetem w Bratysławie odbył się cykl wykładów na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości poświęconych praktycznym aspektom wykorzystania różnych wskaźników i modeli ekonomicznych w prowadzeniu inwestycji w sektorze OZE. W wykładach wzięło udział około 100 osób. Opracowano prezentację na temat gospodarczych aspektów prowadzenia inwestycji w OZE.
Serwis www.rodzinny-krakow.pl dedykowany jest rodzicom, opiekunom, wychowawcom, a także dzieciom i młodzieży szklonej.
Na stronach portalu Czytelnicy znajdą zawsze:
 
aktualną ofertę zajęć edukacyjnych i warsztatów twórczych dla dzieci w Krakowie,
kalendarz rodzinnych imprez w Krakowie, koncertów, przedstawień, spotkań dla najmłodszych,
bieżący repertuar krakowskich teatrów dla młodego widza,
zapowiedzi premier kinowych, teatralnych i wydawniczych,
bogatą ofertę krakowskich muzeów, domów kultury,  firm, organizacji i instytucji adresowaną do dzieci i ich rodziców.

Oprócz propozycji twórczego spędzania czasu na stronach Rodzinnego Krakowa można znaleźć także artykuły, w tym również eksperckie, dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, a także problemów wychowawczych i rozwojowych u dzieci, które tak często budzą niepokój rodziców. Misją serwisu jest m.in. promocja kultury i czytelnictwa wśród dzieci. 

Portal patronuje wielu ciekawym wydarzeniom kulturalnym, rozrywkowym i akcjom społecznym - także ogólnopolskim.

Rodzinny Kraków to także inspirujące prezentacje ciekawych miejsc w Małopolsce, wartych odwiedzenia podczas rodzinnych wycieczek. 
 
Dla najmłodszych serwis oferuje szeroki zasób ciekawych treści, m.in.: artykuły tematyczne, które w przystępny sposób poszerzą wiedzę dziecka na różne tematy, autorskie kolorowanki, recenzje i prezentacje dziecięcej literatury.
 
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2019    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala